The Asian movie database

Thursday, November 27, 2008

The Youth of Liang Shan Bo and Zhu Ying Tai


Title: 新梁山伯祝英台 / Shin Liang Shan Bo Zhu Ying Tai
Also known as: 少年梁祝 / The Youth of Liang Shan Bo and Zhu Ying Tai
Genre: Romance, comedy
Episodes: 42

Synopsis:
A comedic interpretation of the love story between Liang Shan Bo and Zhu Ying Tai.

Cast:
Show Lo / Liang Shan Bo
Noel Leung / Zhu Ying Tai
Huo Zheng Qi / Lu Bing Zhang
Gary Chan / Ma Wen Cai

No comments: